CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng bài: 05/11/2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 17/GTrT-HĐND ngày 05/11/2020 Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020
 
  Tải về
2  
 Giấy mời số 18/GM-HĐND ngày 05/11/2020 Tham dự Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020
 
  Tải về
3  Dự kiến Chương trình kỳ họp   Tải về
4
 Báo cáo số 21/BC-HĐND-BPC ngày 11/11/2020 về Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 22/BC-HĐND-BPC ngày 11/11/2020 về Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế
 
  Tải về
II TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1  
 Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 04/11/2020 về việc bầu bổ sung  Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Ủy ban nhân dân huyện Tải về
2  
 Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 06/11/2020 về việc đề nghị giải thể Phòng Y tế
 
Ủy ban nhân dân huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275