CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Thu gom, tái chế, xử lý chất thải
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 16/KH-UBND

Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện