CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Quy hoạch xây dựng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Triển khai Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

20/12/2019

20/12/2019


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275