CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 21/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Đak Pơ

13/01/2021

13/01/2021

Quyết định 668/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đak Pơ

07/08/2020

7/8/2020

Quyết định 669/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đak Pơ

07/08/2020

7/8/2020

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách địa phương năm 2020, phương án sử dụng số kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019

23/07/2020

23/7/2020

Quyết định 07/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đak Pơ

08/01/2020

08/01/2020

Quyết định 755/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2020

23/12/2019

23/12/2019

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020

20/12/2019

20/12/2019

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020

20/12/2019

20/12/2019

Quyết định 387/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

Quyết định 386/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275