CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QLCL ISO


* Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi và đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan HCNN. Tải tại đây

* Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tải tại đây

* Quyết định số 822a/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của huyện. Tải tại đây

* Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Đak Pơ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
. Tải tại đây

* Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: * Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275