CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công tác phòng chống tham nhũng > Đất đai - Môi trường
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giấy phép 2068/GPMT-UBND

Giấy phép Môi trường

13/11/2022

13/11/2022

Giấy phép 1607/GPMT-UBND

Giấy phép Môi trường

08/09/2022

8/9/2022

Giấy phép 1608/GPMT-UBND

Giấy phép Môi trường

08/09/2022

8/9/2022

Danh sách DS

Danh sách công khai kết quả thu hồi đất

15/12/2019

15/12/2019


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275