CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 54/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021

22/10/2021

22/10/2021

Thông báo 37/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

24/08/2021

24/8/2021

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Vê chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Về việc bố trí ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

19/8/2021

Quyết định 19/QĐ-HĐND

Về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/08/2021

19/8/2021

Thông báo 36/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 05 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đak Pơ

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

19/08/2021

19/8/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275