CHUYÊN MỤC

 
        
CHUYÊN MỤC 
LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH


 
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế hạ tầng 18/07/2016
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Y tế huyện 06/07/2016
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Tài Nguyên và Môi trường 05/07/2016
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Dân tộc huyện 01/07/2016
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2016
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 28/06/2016
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 23/06/2016
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Dân tộc huyện 23/06/2016
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và PTNT 07/04/2016
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nông nghiệp và PTNT 31/03/2016
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện 14/03/2016
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện 07/03/2016
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Nội vụ 01/03/2016
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nội vụ 23/02/2016
Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 về việc phê duyệt các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của huyện Đak Pơ 30/12/2015
Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Đak Pơ 30/09/2014
Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước huyện Đak Pơ 21/05/2014
Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Đak Pơ 19/03/2014
Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Đak Pơ 10/03/2014
Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 về việc ban hành Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Đak Pơ 03/03/2014
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 29/02/2012

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275