CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Chính sách ưu đãi đầu tư
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 765/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên đại bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2023

30/07/2019

30/7/2019

Nghị quyết 172/NQ-HĐND

Về việc quyết đinh chủ trường triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023

10/07/2019

10/7/2019

Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND

Về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND

Về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2019

10/7/2019

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu ưu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/05/2016

02/6/2016


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275