CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 29/06/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 57/GTrT-HĐND ngày 28/6/2022 Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy mời số 58/GM-HĐND ngày 06/7/2022 Dự kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4
 Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
5
 Danh sách đại biểu mời tham dự kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
6  Danh sách Đại biểu Thảo luận tổ   Tải về
7
 Báo cáo số 20/BC-HĐND-BPC ngày 20/6/2022 Kết quả giám sát công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính của Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ
 
  Tải về
8

 Báo cáo số 158/BC-HĐND ngày 31/5/2022 Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND trên địa bàn huyện
 
  Tải về
9
  Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 28/6/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND khóa IV
 
  Tải về
10
 Báo cáo số 171/BC-HĐND ngày 29/6/2022 Giám sát kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
 
  Tải về
11
 Báo cáo số 39/BC-KTXH ngày 04/7/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2021
 
  Tải về
12
 Báo cáo số 174/BC-HĐND ngày 06/7/2022 Về việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2022
 
  Tải về
13
 Báo cáo số 177/BC-HĐND ngày 06/7/2022 Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
14
 Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 07/7/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
 
  Tải về
15
 Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 13/7/2022 Kết quả thẩm tra BC số 219/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong, sau Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa IV phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện
 
  Tải về
16
 Báo cáo số 23/BC-BDT ngày 14/7/2022 Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
17
 Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 15/7/2022 Kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình
 
  Tải về
18
 Báo cáo số 25/BC-HĐND-BPC ngày 15/7/2022 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
19
 Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 14/7/2022 Thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
20
 Báo cáo số 21/BC-ĐGSBDT ngày 14/7/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ (Từ ngày 01/9/2018 đến 31/12/2020)
 
  Tải về
21
 Báo cáo số 180/BC-HĐND ngày 15/7/2022 Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Tư -HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
22
 Báo cáo số 41/BC-KTXH ngày 18/7/2022 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đak Pơ
 
  Tải về
23
 Báo cáo số 42/BC-KTXH ngày 18/7/2022 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
24  Một số nội dung gợi ý thảo luận   Tải về
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
1
 
 Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 05/7/2022 Tình hình thực hiện công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
2

 Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 05/7/2022 Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
3
 Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 07/7/2022 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện từ đầu năm 2022 đến nay
 
  Tải về
4
 Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 07/7/2022 Về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
 
  Tải về
5

 Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 07/7/2022 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
6

 Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 07/7/2022 Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
  Tải về
7
 Công văn số 1187/UBND-VP ngày 08/7/2022 về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
8
 Công văn số 1243/UBND-VP ngày 15/7/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1
 Thông báo số 64/TB-HĐND ngày 08/7/2022 Kết quả kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 
HĐND tỉnh Gia Lai Tải về
2
 Báo cáo số 32/TA-BC ngày 20/6/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV
 
Tòa án nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
3
 Báo cáo số 119/BC-CCTHADS ngày 7/6/2022 Phục vụ kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Chi cục THADS
huyện Đak Pơ
Tải về
4
 Báo cáo số 145/BC-VKS ngày 17/6/2022 của VKS nhân dân huyện Đak Pơ trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ Bảy khóa IV
 
Viện kiểm sát nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
5
 Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT ngày 28/6/2022 Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022 tại Kỳ họp thứ Bảy- HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Đak Pơ
Tải về
6

 Công văn số 142/2022/ĐLAK-KH-KT ngày 08/7/2022 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV
 
Điện lực An Khê Tải về
7
 Báo cáo số 1017/BC-CAH ngày 14/7/2022 Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Công an huyện Tải về
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 175/TTr-HĐND ngày 06/7/2022 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
 
HĐND huyện Tải về
2

 Tờ trình số 176/TTr-HĐND ngày 06/7/2022 về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
 
HĐND huyện Tải về
3
 Tờ trình số 178/TTr-HĐND ngày 06/7/2022 Về việc đề nghị bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Thanh Mai
 
HĐND huyện Tải về
4
 Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Về việc đề nghị bổ sung nội dung kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Đak Pơ Khóa IV
 
UBND huyện Tải về
5
 Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Tải về
6
 Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Đề nghị cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Tải về
7
 Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Đề nghị phê duyệt bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021
 
UBND huyện Tải về
8
 Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
 
UBND huyện Tải về
9
 Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
UBND huyện Tải về
10
 Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Về việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
UBND huyện Tải về
11
 Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 07/7/2022 Đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 
UBND huyện Tải về
12
 Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 08/7/2022 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi)
 
UBND huyện Tải về
13
 Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 08/7/2022 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)
 
UBND huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275