CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 97/QĐ-BDT

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã

18/02/2020

18/2/2020

Công văn 28/UBND-VP

Về việc công khai danh mục TTHC tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua BCCI

07/01/2020

07/01/2020

Quyết định 1184/QĐ-UBND

Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và Danh mục TTHC không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

30/12/2019

30/12/2019

Quyết định ​15/QĐ-UBND

15/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

10/01/2019

10/01/2019

Quyết định 785/QĐ-UBND

785/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

28/12/2018

28/12/2018

Quyết định 456/QĐ-UBND

456/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

Quyết định 457/QĐ-UBND

457/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

25/12/2017

25/12/2017

Quyết định ​684/QU-UBND

684/QU-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

28/07/2017

28/7/2017

Quyết định 683/QĐ-UBND

683/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

30/06/2016

30/12/2016


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275