CHUYÊN MỤC

 
        
CHUYÊN MỤC 
LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH


 
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nông nghiệp và PTNT 31/03/2016
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện 07/03/2016

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275