CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QLCL ISO


* Kế hoạch triển khai, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Đak Pơ năm 2022. Tải tại đây

* MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022. Tải tại đây

* Kế hoạch triển khai, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Đak Pơ năm 2023. Tải tại đây

* MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023. Tải tại đây

* Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 Về việc công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tải tại đây


* Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 Về việc  ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Đak Pơ. Tải tại đây

* Quyết định công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các xã, thị trấn:
     1. Xã Cư An: Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 27/12/2020
     2. Xã Ya Hội: Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/12/2022
     3. Xã An Thành: Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 09/12/2022
     4. Xã Tân An: Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/12/2020
     5. Xã Phú An: Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
     6. Xã Hà Tam: Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/11/2022
     7. Xã Yang Bắc: Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
     8. Thị trấn Đak Pơ: Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

* Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi và đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan HCNN. Tải tại đây

* Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tải tại đây

* Quyết định số 822a/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của huyện. Tải tại đây

* Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Đak Pơ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
. Tải tại đây

* Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: * Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275