CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Văn bản về CCHC huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1675/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/11/2020

17/11/2020

Công văn 1226/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

27/08/2020

27/8/2020

Công văn 1227/UBND-VP

Về việc thực hiện bỏ niêm yết Danh mục TTHC bãi bỏ và triển khai Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn

27/08/2020

27/8/2020

Quyết định 825/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/08/2020

26/8/2020

Quyết định 824/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

26/08/2020

26/8/2020

Quyết định 127/QĐ-STNMT

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực TNMT áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Gia Lai

31/07/2020

23/7/2020

Quyết định 97/QĐ-BDT

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã

18/02/2020

18/2/2020

Công văn 28/UBND-VP

Về việc công khai danh mục TTHC tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua BCCI

07/01/2020

07/01/2020

Quyết định 1184/QĐ-UBND

Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và Danh mục TTHC không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

30/12/2019

30/12/2019

Quyết định ​684/QU-UBND

684/QU-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

28/07/2017

28/7/2017

 |<  <  1 - 2 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275