CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Thu gom, tái chế, xử lý chất thải
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 16/KH-UBND

Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện

22/01/2021

22/1/2021

Công văn 1745/UBND-TNMT

Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện

02/12/2020

02/12/2020

Quyết định 801/QĐ-UBND

Về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2020 - 2025

20/10/2020

20/10/2020

Quyết định 802/QĐ-UBND

Về việc ban hành Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện Đak Pơ

20/10/2020

20/10/2020


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275