CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Quy phạm pháp luật của huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ

26/05/2021

31/5/2021

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Đak Pơ ban hành

24/08/2020

24/8/2020

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của huyện Đak Pơ

23/12/2015

23/12/2015

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai

18/07/2012

18/7/2012


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275