CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Quy phạm pháp luật của huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1185/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của UBND huyện Đak Pơ

06/10/2022

6/10/2022

Quyết định 970/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của UBND huyện Đak Pơ

04/08/2022

4/8/2022

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ

26/05/2021

31/5/2021

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ

25/05/2021

02/6/2021

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Đak Pơ ban hành

24/08/2020

31/8/2020

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Đak Pơ ban hành

24/08/2020

24/8/2020

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tài nguyên và Môi trường

28/06/2016

05/7/2016

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

23/06/2016

30/6/2016

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Dân tộc huyện

23/06/2016

30/6/2016

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nông nghiệp và PTNT

31/03/2016

07/3/2016

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275