CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chỉ thị 47/CT-TTg

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

27/12/2017

27/12/2017

Quy định 102-QĐ/TW

Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

15/11/2017

15/11

Quyết định 2018/QĐ-BTC

Quyết định bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

09/10/2017

12/10/2017

Công văn 2676/BTC-QLCS

Công văn hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

28/02/2017

28/02/2017

Báo cáo BC/BGTVT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN

01/02/2017

01/2/2017

Luật 80/2015/QH13

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

22/06/2015

01/7/2016

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

20/12/2014

15/02/2015

Chỉ thị 15/CT-TTg

Về việc tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

22/05/2012

22/5/2012

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010chur Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thi đua, khen thưởng

27/04/2012

27/4/2012

Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

15/04/2012

15/4/2012

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275