CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Chương trình nghiên cứu - Đề tài khoa học
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1359/QĐ-UBND

Về việc công nhận hiệu quả, phạm vi áp dụng các đề tài, sáng kiến năm 2020

22/12/2020

22/12/2020

Công văn 158/UBND-NV

Về việc đăng ký thi đua và đăng ký sáng kiến năm 2020

13/02/2020

13/02/2020

Quyết định 1653/QĐ-UBND

Về việc công nhận hiệu quả, phạm vi áp dụng các đề tài, sáng kiến năm 2019

06/12/2019

6/12/2019

Quyết định 715/QĐ-UBND

Về việc công nhận hiệu quả các đề tài sáng kiến, giải pháp năm học 2018-2019

28/05/2019

28/5/2019

Công văn 185/UBND-NV

Về việc đăng ký thi đua và đăng ký sáng kiến năm 2019

22/02/2019

22/02/2019

Quyết định 358/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn hội đồng sáng kiến huyện Đak Pơ

18/02/2019

18/02/2019


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275