Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định (cá biệt) 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ

21/09/2021

21/9/2021

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo về lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê QSD đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại đội 16, 17 thuộc TDP 1, thị trấn Đak Pơ (Chu kỳ 2021-2025)

10/12/2020

12/10/2020

Thông bá0 27/TB-UBND

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách và làng, tổ dân phố năm 2020

19/11/2020

11/19/2020

TỜ TRÌNH 43/TTr-UBND

04/08/2018

08/4/2018

Công văn 3515/BTC-QLCS

3515/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công

28/03/2018

28/3/2018

Công văn ​2850/BTC-QLCS

2850/BTC-QLCS Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

14/03/2018

14/3/2018

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị

31/12/2017

01/01/2018

Nghị định 152/2017/NĐ-CP

152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

27/12/2017

01/01/2018 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275