Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định (cá biệt) 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ

21/09/2021

21/9/2021

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 320/QĐ-UBND

Công khai nội dung Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 04 TTHC mới và 05 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

04/05/2021

05/4/2021

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

23/04/2021

23/4/2021

Thông báo 25-TB/ĐU

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Pơ

29/03/2021

29/3/2021

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo về lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê QSD đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại đội 16, 17 thuộc TDP 1, thị trấn Đak Pơ (Chu kỳ 2021-2025)

10/12/2020

12/10/2020

Thông bá0 27/TB-UBND

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách và làng, tổ dân phố năm 2020

19/11/2020

11/19/2020

TỜ TRÌNH 43/TTr-UBND

04/08/2018

08/4/2018

Công văn 3515/BTC-QLCS

3515/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công

28/03/2018

28/3/2018

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275