Trang chủ > Giới thiệu > Định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025
1. Lĩnh vực kinh tế
- Phát triển nông, lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương:
Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chú trọng những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của thị trấn. Hình thành các vùng chuyên canh cây mía, mỳ, cây lúa nước và rau màu dựa trên các vùng có công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư kiến cố hóa chuồng, trại chăn nuôi theo hướng bầy, đàn.
          Giữ ổn định đầu con gia súc, nâng cao chất lượng đàn bò, cải tiến phương pháp chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh lây lan trên địa bàn, nâng cao chất lượng con giống, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – thương mại và dịch vụ:
Khuyến khích nhân dân đầu tư, buôn bán, nâng cao chất lượng hoạt động của Chợ thị trấn. Khuyến khích đầu tư mở rộng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn thị trấn, tập trung vào các lại hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thương mại - dịch vụ. Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về công nghiệp, dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tài nguyên môi trường:
Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai; thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách hằng năm, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu. Công tác chi ngân sách phải đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị trấn. Tăng cường các biện pháp quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chế độ công khai ngân sách, chống thất thoát ngân sách Nhà nước.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
          - Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dạy và học; huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Vận động phát triển quỹ khuyến học để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.
          - Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao tại cộng đồng.
Triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư, tổ dân phố, làng và cơ quan văn hóa trên toàn thị trấn.
- Nâng cao chất lượng y tế, thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ
Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân số. Làm tốt các công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập vui chơi giải trí, hạn chế trẻ em vi phạm pháp luật.
          - Quan tâm thực hiện tốt công tác lao động – thương binh và xã hội
Thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng, quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề lao động nông thôn. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.
          3. Công tác Quốc phòng - an ninh
Nâng cao chất lượng  xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng cho nhân dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương hằng năm.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng Công an thị trấn và các tổ an ninh nhân dân vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và tấn công truy quét các loại tội phạm, thực hiện tốt các mô hình tự quản để đảm bảo trật tự xã hội nhằm hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm. Kịp thời giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, không để kéo dài gây ra các điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Quản lý tốt đối tượng chính trị, tù tha về, quản lý chặt chẽ hộ khẩu, nhân khẩu.
Làm tốt công tác phối hợp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
4. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, quy định của các cấp về công tác CCHC; tăng cường tuyên truyền cho người dân và các tổ chức hiểu đầy đủ hơn về nội dung cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong việc tham gia góp ý và giám sát các quy định hành chính và hành vi hành chính.
Có kế hoạch phân bổ kinh phí để tiếp tục đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin, CCHC; phân bổ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp và các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm và tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cập nhật kiểm soát TTHC, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của công chức khi giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn.
Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành. Duy trì, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Trang thông tin điện tử thị trấn.
Tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ CBCC đủ trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau
(1)- Vận dụng phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực để giữ vững về an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
(2)- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và người dân.
(3)- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản phẩm có giá trị hàng hóa cao và tạo việc làm cho người lao động.
          (4)- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nội đồng các Tổ dân phố, làng.
(5)- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị trấn .
(6)- Nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; làm tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn và tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất của tập thể UBND thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275