Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Về đất đai, dân số, lao động năm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 104/BC-UBND

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các trích đo địa chỉnh thửa đất phục vujk công tác cấp giấy chứng nhận

25/11/2022

29/6/2022

Báo cáo 134/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp

25/11/2022

24/8/2022

Báo cáo 05/BC-UBND

Báo cáo thống kê đât đai năm 2021

25/03/2022

13/01/2022

Công văn 01/UBND

Vê việc tiếp tục cấp biển số nhà trên địa bàn thị trấn

23/03/2022

04/01/2022 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275