Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Giao thông

Thông báo 36/TB-UBND

Thông báo công khai quyết toán đường bê tông xi măng Tổ dân phố 1

20/04/2022

18/4/2022

Tờ trình 08/UBND

Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ công trình kiên cố hóa đường giao thông tổ dân phố 1

26/03/2022

16/03/2022

Quyết định 93/QĐ- UBND

Quyêt định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ công trình đường giao thông Tổ dân phố 1

25/03/2022

18/02/2022

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ công trình giao thông tổ dân phố 3

25/03/2022

18/02/2022

Thông báo 12/TB-UBND

Thông báo về việc khởi công, công trình đường giao thông

25/03/2022

11/02/2022

Báo cáo 31?BC-UBND

Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2022

24/03/2022

15/3/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275