Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Tư pháp

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch phân công nhiệm vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

25/03/2022

11/01/2022

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch tư pháp năm 2022

25/03/2022

11/01/2022

Kế hoạch 01/KH-UBND

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

25/03/2022

07/01/2022

Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

25/03/2022

07/01/2022

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân năm 2022

25/03/2022

28/2/2022

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định huy động lực lượng dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện năm 2022

25/03/2022

03/3/2022

Thông báo 23/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND thị trấn tháng 3 năm 2022

25/03/2022

28/02/2022

Báo cáo 33/BC- UBND

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2022

24/03/2022

16/3/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275