Trang chủ > Phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai- Môi trường

Thông báo 01/TB-UBND

Thông báo kết thúc công khai niêm yết quyền sử dụng đất

25/03/2022

06/01/2022

Thông báo 11/TB-UBND

Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25/03/2022

08/02/2022

Công văn 15/UBND

Về việc xác nhận đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

25/03/2022

19/01/2022

Báo cáo 01/BC-UBND

Báo cáo công tác đất đai tài nguyên môi trường năm 2022

24/03/2022

05/01/2022

14/02/2022 34/UBND

Báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước năm 2022

24/03/2022

14/02/2022

Thông báo 02/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

24/03/2022

10/01/2022

Thông báo 09/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

24/03/2022

25/01/2022

Thông báo 08/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

24/03/2022

25/01/2022

Thông báo 06/TB-UBND

Thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

24/03/2022

13/01/2022

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

23/03/2022

22/02/2022

 |<  <  1 - 2 >  >|

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275