CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Thủy lợi > Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quy
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu và thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện

Bước 1:Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt qui trình vận hành hồ chứa nước trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ hoặc gửi qua đường bưu điện

Bước 2: Tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bước 3: Công chức Phòng NN và PTNT tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận TN&TKQ, trình lãnh đạo phòng phân công chuyên viên thụ lý.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

- Hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tiến hành xem xét, kiểm tra và báo cáo kết quả đến cấp có thẩm quyền ( UBND huyện).

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ không đạt yêu cầu, trả hồ sơ về bộ phận một cửa.

Bước5: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai qui trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Bước 6: Ban hành quyết định hành chính.

Bước 7: Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả quyết định hành chính cho tổ chức/cá nhân ( tại bước 1).

Thành phần hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước
2. Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước
3.Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật
4.Bản đồ hiện trạng công trình
5.Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu và thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Thủy lợi số: 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Khoản1; điểm đ khoản 2; điểm c khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7 – Điều 12, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
- Căn cứ Quyết định số: 1268/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275