CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Thủy lợi > Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu và thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Thủy lợi

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện  -Bước 1:Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ hoặc gửi qua đường bưu điện
-Bước 2: Tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả
-Bước 3: Công chức Phòng NN và PTNT tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận TN&TKQ, trình lãnh đạo phòng phân công chuyên viên thụ lý.
-Bước 4:Thẩm định hồ sơ:
- Hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tiến hành xem xét, kiểm tra và báo cáo kết quả thẩm định đến cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho tổ chức/cá nhân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ không đạt yêu cầu, trả hồ sơ về bộ phận một cửa
-Bước 5: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Phòng chuyên môn gửi đến; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp.
-Bước 6: Ban hành quyết định hành chính.
-Bước 7: Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
-Bước 8:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trả kết quả quyết định hành chính cho tổ chức/cá nhân ( tại bước 1).
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu qui định ( Mẫu 04 phụ lục I Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018)
2. Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu  qui định( Mẫu 02 phụ lục I Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT)
3. Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật
4.Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan.
5.Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan trực tiếp tham mưu và thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và PTNT.
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Thủy lợi số: 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Thông tư số: 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Quyết định số: 1192/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275