CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo > Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Phòng GD&ĐT huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và Đào tạo

Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại

Thẩm quyền giải quyết Phòng GD&ĐT huyện
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Trình tự thực hiện
  1. Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tố chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Neu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản nhũng nội dung cần chỉnh sửa, bố sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường trung học; nêu đủ điêu kiện thỉ ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nêu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyêt.
Thành phần hồ sơ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện
  1. Trường trung học cơ sở công lập;
  2. Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.
Yêu cầu hoặc điều kiện Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Căn cứ pháp lý
  • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
  • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một sổ điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275