CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cấp huyện UBND cấp huyện Môi trường

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thẩm quyền giải quyết Cấp huyện
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Trình tự thực hiện a) Trình tự thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện. Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây. Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
Thành phần hồ sơ  - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây; - Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiện Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Chính phủ
55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 23-06-2014 Quốc Hội
40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 13-05-2019
 

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Phu-luc-2-1.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275