CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường UBND huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân có các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 32 Thông tư  27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết.
 Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện theo ngày hẹn (phiếu biên nhận) hoặc qua đường bưu điện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 17h00 từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Thành phần hồ sơ 1. Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
2. Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Dự án nằm trong danh mục dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện; phải thực hiện và được xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (quy định tại điều 31 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định chi về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- BM-cam-ket-bao-ve-mt.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275