CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cơ quan, tổ chức (Phòng Lao động - TB&XH) đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội gửi hồ sơ thẩm định 01 (một) bộ đến Phòng Nội vụ để tổ chức thẩm định.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định gửi cơ quan đề nghị.
Trường hợp có vấn đề chưa rõ hoặc còn ý kiến khác nhau thì Phòng Nội vụ có văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập có văn bản giải trình, bổ sung.
- Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (kèm theo văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ), Phòng Lao động - TB&XH trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị tổ chức lại, giải thể (theo mẫu số 04a ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Đề án tổ chức lại, giải thể (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Yêu cầu hoặc điều kiện - Điều kiện tổ chức lại cơ sở trợ giúp xã hội:
+ Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ sở;
+ Phù hợp với mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Điều kiện giải thể cơ sở trợ giúp xã hội, nếu cơ sở trợ giúp xã hội có 01 trong các điều kiện sau:
+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;
+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp để phù hợp với mang lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-04a,-05.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275