CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệ
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị đến UBND cấp xã.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Hội đồng xét duyệt cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và nhiêm yết công khai kết quả xét duyệt tại UBND cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng.
- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định.
- Bước 4: Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận văn bản trình của Phòng Lao động - TB&XH, Chủ tịch UBND huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.
- Bước 5: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, người đứng đầu cơ sở quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.
Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì người đứng đầu cơ sở phải trả lời ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
- Bản sao Giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;
- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
- Biên bản của Hội đồng xét duyệt (theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP) và văn bản đề nghị của UBND cấp xã;
- Giấy tờ liên quan khác (nếu có);
- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở (nếu vào cơ sở cấp tỉnh);
- Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 32 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định hoặc văn bản đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội.
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB&XH
Đối tượng thực hiện Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc người giám hộ đối tượng. 
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-10,-11.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275