CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội > Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Phòng Lao động – TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH

Thẩm quyền giải quyết Phòng Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Cở sở trợ giúp xã hội ngoài công lập gửi hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở 01 (một) bộ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.
- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Lao động - TB&XH quyết định giải thể cơ sở.
Trường hợp từ chối thì phải có văn bản thông báo rõ cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do. Cơ sở trợ giúp xã hội không tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị giải thể cơ sở của cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập cơ sở, trong đó, nêu rõ lý do đề nghị giải thể (theo mẫu số 04b ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP);
- Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;
- Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể;
- Các tài liệu khác (nếu có);
- Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Đối tượng thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH
Yêu cầu hoặc điều kiện Cơ sở bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động;
- Cơ sở không đủ điều kiện hoạt động;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập có đơn đề nghị giải thể;
- Trường hợp khác theo quy định pháp luật.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-04b.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275