CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Chuyển đổi số
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1604/UBND-VHTT

Về việc khai giảng chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã

08/09/2022

8/9/2022

Công văn 1467/UBND-VHTT

Về việc tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022

19/08/2022

19/8/2022

Công văn 1411/UBND-VHTT

Về việc hướng dẫn kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân

10/08/2022

10/8/2022

Kế hoạch 112/KH-UBND

Thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/HU ngày 13/6/2022 của Huyện ủy Đak Pơ về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của BCH Đảng Bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng 2030

02/08/2022

02/8/2022

Kế hoạch 112/KH-UBND

Thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/HU ngày 13/6/2022 của HU Đak Pơ về thực hiện NQ số 04-NQ/TU ngày 20/1/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng 2030

02/08/2022

2/8/2022

Công văn 653/UBND-VHTT

Về việc triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đông

15/04/2022

15/4/2022

Quyết định 179/QĐ-UBND

Thành lập BCĐ và Tổ giúp việc thực hiện Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đak Pơ

14/04/2022

14/4/2022

Kế hoạch 55/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Đak Pơ

14/04/2022

14/4/2022

Kế hoạch 55/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Đak Pơ"

14/04/2021

14/4/2022


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275