CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng bài: 17/10/2019
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN    
1
Công văn số 116/HĐND-VP ngày 04/12/2019 về việc khai thác tài liệu phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện
 
  Tải về
2 Dự kiến Chương trình kỳ họp   Tải về
3
Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 22/11/2019 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử trị trước Kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện, khóa III
 
  Tải về
4
Báo cáo số 113/BC-HĐND ngày 02/12/2019 tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
 
  Tải về
5
Báo cáo số 121/BC-ĐGS ngày 09/12/2019 kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa III
 
  Tải về
6
Báo cáo số 123/BC-ĐGS ngày 17/12/2019 Giám sát "Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án đo đạc" trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến thời điểm giám sát
 
  Tải về
7
Báo cáo số 16/BC-BKTXH ngày 16/12/2019 tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đak Pơ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020
 
  Tải về
8
Báo cáo số 29/BC-HĐND-BPC ngày 13/12/2019 kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
 
  Tải về
9
Báo cáo số 04/BC-BDT ngày 17/12/2019 tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện Đak Pơ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
 
  Tải về
10
Báo cáo số 30/BC-HĐND-BPC ngày 13/12/2019 kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình
 
  Tải về
11
Báo cáo số 18/BC-BKTXH ngày 18/12/2019 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do Thường trực HĐND, UBND trình tại kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2020
 
  Tải về
12
Báo cáo số 07/BC-BKTXH ngày 10/6/2019 kết quả giám sát
công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại các Trường học và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện
 
  Tải về
13
Báo cáo số 15/BC-BKTXH ngày 07/11/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay
 
  Tải về
14
Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 02/10/2019 Kết quả giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện
 
  Tải về
15
Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 14/8/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện
 
  Tải về
16 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 22/5/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện   Tải về
17 Danh sách Đại biểu thảo luận   Tải về
18 Một số nội dung gợi ý thảo luận   Tải về
19 Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ   Tải về
II VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
1
Công văn số 1483/UBND-VP ngày 06/12/2019 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ Họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III
 
  Tải về
2
Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 06/12/2019 tình hình thực hiện công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
 
  Tải về
3
Phương án số 1510/PA-UBND ngày 13/12/2019 Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2020
 
  Tải về
4
Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 03/12/2019 tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2019
 
  Tải về
5
Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 27/11/2019 tình hình công tác thanh tra; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 
  Tải về
6
Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 22/11/2019 tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020
 
  Tải về
7
Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 13/12/2019 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC BÁO CÁO TẠI KỲ HỌP    
1
Báo cáo số 211/BC-VKS ngày 20/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ Mười một khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Viện KSND Tải về
2
Báo cáo số 88/TA-BC ngày 22/11/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III
 
TAND huyện Tải về
3
Báo cáo số 196/BC-CCTHADS ngày 18/11/2019 công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trình tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện Đak Pơ khóa III
 
Chi cục THADS huyện Tải về
4
Thông báo số 06/TB-MTTQ-BTT ngày 21/11/2019 công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2019 và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
UBMTTQ huyện Tải về
5
Công văn số 128/ĐLAK-KH-KT ngày 27/11/2019 Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Điện lực An Khê Tải về
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
Tờ trình số 114/TTr-HĐND ngày 02/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của  năm 2020 của HĐND huyện khóa III
 
 
Tải về
 
2  
Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 06/12/2019 Đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  Tải về
3  
Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 13/12/2019 về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2020
 
  Tải về
4
Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 13/12/2019 về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2020
 
  Tải về
5
Tờ trình số 115/TTr-HĐND ngày 02/12/2019 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện dự án trồng rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ"
 
  Tải về
6  
Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 06/12/2019 về việc đề nghị Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

 - Nhiệm vụ Quy hoạch Vùng huyện Đak Pơ

 - Nhiệm vụ Quy hoạch Vùng huyện Đak Pơ (lần 2 - Sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng)
 
  Tải về

Tải về

Tải về
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275