CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BA (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ BA (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 15/10/2021
Thời gian: Ngày 22/10/2021
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy mời số 18/GM-HĐND ngày 15/10/2021 Kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
2
 Giấy Triệu tập số 17/GTrT-HĐND ngày 15/10/2021 Kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Ba (Chuyên đề), HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4

 Báo cáo số 11/BC-KTXH ngày 20/10/2021 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/10/2021 Đề nghị  điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021
 
UBND huyện 1. Tải Tờ trình
2. Dự thảo Nghị quyết
2
  Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 19/10/2021 Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 
UBND huyện
1. Tải Tờ trình
-----------
2. Dự thảo Nghị quyết
-----------
3. Báo cáo Thuyết minh
----------
4. Phụ lục 1
-----------
5. Danh mục công trình
-----------
6. File Biểu đồ
------------
7. Báo cáo Tóm tắt
-------------
8. Danh mục CTDA
 
3
 Tờ trình số 17/TTr-MTTQ-BTT ngày 18/10/2021 Về việc hiệp thương giới thiệu bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Ủy ban MTTQVN huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275