CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng bài: 01/06/2021
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 18/6/2021 Về việc điều chỉnh thời gian, nội dung Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy triệu tập số 01/GTrT-HĐND ngày 18/6/2021 Dự phiên họp trù bị và Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Giấy mời số 02/GM-HĐND ngày 18/6/2021 Dự phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4
 Giấy mời số 03/GM-HĐND ngày 18/6/2021 Dự Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
5
 Giấy mời số 04/GM-HĐND ngày 23/6/2021 Về việc điều chỉnh thời gian dự Phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
6
 Giấy triệu tập số 05/GTrT-HĐND ngày 23/6/2021 Về việc điều chỉnh thời gian Dự phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
  Tải về
7
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
8
 Báo cáo số 15/BC-KTXH ngày 24/6/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình  tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ban Kinh tế Xã hội Tải về
II VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
       
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1
 Báo cáo số 28/BC-MTTQ-BTT ngày 15/6/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp để vận động bầu cử trên địa bàn huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ủy ban MTTQVN
huyện Đak Pơ
Tải về
2
 Báo cáo số 08/BC-UBBC ngày 24/6/2021 Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ủy ban Bầu cử
huyện Đak Pơ
Tải về
3
 Báo cáo số 09/BC-UBBC ngày 25/6/2021 Kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ủy ban Bầu cử
huyện Đak Pơ
Tải về
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 08/6/2021 Đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện (đợt 2)
 
UBND huyện Tải về
2
 Tờ trình số 08/TTr-MTTQ-BTT ngày 17/6/2021 Về việc hiệp thương giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ủy ban MTTQVN
huyện Đak Pơ
Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275