CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng bài: 16/10/2020
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 14/GTrT-HĐND ngày 15/10/2020 Kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020
 
  Tải về
2  
 Giấy mời số 15/GM-HĐND ngày 15/10/2020 Tham dự Kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020
 
  Tải về
3  Dự kiến Chương trình kỳ họp   Tải về
4  
 Báo cáo số 16/BC-HĐND-BPC ngày 23/10/2020 Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 17/BC-HĐND-BPC ngày 23/10/2020 Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
  Tải về
6
 Báo cáo số 18/BC-HĐND-BPC ngày 23/10/2020 Kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết xác nhận bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
  Tải về
7
 Báo cáo số 09/BC-KTXH ngày 27/10/2020 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội
 
  Tải về
II TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1  
 Tờ trình số 75/TTr-HĐND ngày 19/10/2020 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
2  
 Tờ trình số 76/TTr-HĐND ngày 19/10/2020 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND  huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
3
 Tờ trình số 77/TTr-HĐND ngày 19/10/2020 về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Ngọc Hương
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
4
 Tờ trình số 78/TTr-HĐND ngày 23/10/2020 về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
4  
 Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Ủy ban nhân dân
huyện
Tải về
5  
 Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Về việc đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
6
 Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
7
 Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
8
 Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường tiểu học và THCS Phan Bội Châu
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
9
 Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Chợ Hà Tam
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
10
 Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Anh Đào (Điểm trường thôn An Phong)
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
11
 Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Duy tu, sửa chữa đường Kpă Klơng
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
12
 Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm văn hóa - thể thao xã Cư An
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
13
 Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Kim Đồng (Điểm trường làng Kuk Kôn)
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
14
 Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp hồ  Klăh Môn
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
15
 Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
16
 Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 19/10/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân An
 
Ủy ban nhân dân 
huyện
Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275