CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng bài: 06/04/2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 09/GTrT-HĐND ngày 09/4/2021 Kỳ họp thứ Mười sáu - Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
2  
 Giấy mời số 10/GM-HĐND ngày 09/4/2021 Tham dự Kỳ họp thứ Mười sáu - Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
3  Dự kiến Chương trình kỳ họp   Tải về
4
 Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 05/01/2021 Tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 16/4/2021 Kết quả công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện khóa  III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
6  
 Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 16/4/2021 Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND huyện khóa III
 
  Tải về
7
 Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 16/4/2021 Hoạt động của Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
8
 Báo cáo số 05/BC-KTXH ngày 20/4/2021 Tổng kết tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 
 
  Tải về
9
 Báo cáo số 06/BC-KTXH ngày 20/4/2021 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
10
 Báo số 07/BC-HĐND-BPC ngày 20/4/2021 Kết quả công tác của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)
 
  Tải về
11
 Báo cáo số 08/BC-HĐND-BPC ngày 20/4/2021 Kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiếm sát nhân dân huyện trình Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 
  Tải về
12
 Báo cáo số 09/BC-HĐND-BPC ngày 20/4/2021 Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025
 
  Tải về
13  Phát biểu Tham luận của Ban Pháp chế HĐND huyện    Tải về
14  Phát biểu Tham luận của Ban KT-XH HĐND huyện   Tải về
15  Phát biểu Tham luận của Ban Dân tộc HĐND huyện   Tải về
16
 Phát biểu Tham luận của Tổ đại biểu  HĐND huyện được bầu tại xã Hà Tam - An Thành
 
  Tải về
17
 Phát biểu Tham luận của Tổ đại biểu  HĐND huyện được bầu tại xã Cư An
 
  Tải về
18
 Phát biểu Tham luận của Tổ đại biểu  HĐND huyện được bầu tại xã Phú An - Ya Hội
 
  Tải về
II VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 08/4/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
  Tải về
 

 
   
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1
 Báo cáo số 16/TA-BC ngày 25/3/2021 về việc tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026
 
Tòa án nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
2
 Báo cáo số 68/BC-VKS ngày 30/3/2021 Kết quả công tác của VKS nhân dân huyện Đak Pơ tại kỳ họp thứ Mười Sáu HĐND huyện khóa III - Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tải về
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1

 Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 09/4/2021 Đề nghị thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quan tự vệ trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025
 
  Tải về
2
 Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
 
  Tải về
3
 Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường TDP 1, TDP 2 và TDP 3
 
  Tải về
4
.Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đền tưởng niệm và tượng đài chiến thắng Đak Pơ
 
  Tải về
5
 Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút)
 
  Tải về
6  
 Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học)

 
  Tải về
7  
 Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Ngầm tràn qua nhà mồ làng Hway, xã Hà Tam

 
  Tải về
8  
 Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Tân An
 
  Tải về
9
 Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội
 
  Tải về
10  
 Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)
 
  Tải về
11
 Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc
 
  Tải về
12
 Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới hệ thống cấp nước tập trung làng Kruối Chai (điểm làng Chai)
 
  Tải về
13  
 Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: TH và THCS Đào Duy Từ (điểm tiểu học)

 
  Tải về
14
 Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam
 
  Tải về
15
 Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đêchơgang
 
  Tải về
16
 Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội
 
  Tải về
17
 Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)
 
  Tải về
18  
 Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường từ trung tâm xã Ya Hội đi làng Bung

 
  Tải về
19
 Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường thôn An Phong, xã Phú An (đoạn từ đập Bến Tuyết đi trụ sở thôn An Phong)
 
  Tải về
20
 Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
  Tải về
21  
Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 19/4/2021 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện (Đợt 1)

 
  Tải về
22
 Dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Toàn án nhân dân huyện Đak Pơ khóa III
 
  Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275