CHUYÊN MỤC

* Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- Đơn vị có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 45 lô đất, diện tích 10.368,5m2, giá khởi điểm 6.470.606.700 đồng tại 03 xã và 01 thị trấn ttrên địa bàn huyện Đak Pơ
- Tải Thông báo tại đây

* Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Tên của người có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đak Pơ
- Thông tin về tài sản: Đấu giá xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng bị tịch thu do vi phạm hành chính
- Tải Thông báo tại đây

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp các hạng mục phụ Trường THCS Trần Quốc Tuấn

- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp các hạng mục phụ Trường THCS Trần Quốc Tuấn
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH xây dựng Anh Đức
- Giá trúng thầu:                         647.900.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 26/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: Tải Quyết định tại đây

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp các hạng mục phụ Trường THCS Trần Quốc Tuấn
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nâng cấp các hạng mục phụ Trường THCS Trần Quốc Tuấn
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH Thảo Duyên Gia Lai
- Giá trúng thầu:                         20.500.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 45/QĐ-BQL ngày 26/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: Tải Quyết định tại đây

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà học Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phương Tiến Dũng
- Giá trúng thầu:                         459.500.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Bốn trăm năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 40/QĐ-BQL ngày 25/03/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Xay-lap-(1).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng
- Tên dự án:                              Cải tạo, sửa chữa nhà học Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng
- Tên gói thầu:                           Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Yên
- Giá trúng thầu:                         14.500. 000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Mười bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 41/QĐ-BQL ngày 25/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Giam-sat-(1).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Anh Đào
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Anh Đào
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH xây dựng Gia Yên
- Giá trúng thầu:                         166.500.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Một trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 54/QĐ-BQL ngày 29/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Xay-lap-(3).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Anh Đào
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Anh Đào
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH một thành viên An Thái Bảo Gia Lai
- Giá trúng thầu:                         5.000.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Năm triệu đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 55/QĐ-BQL ngày 29/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Tu-van.pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Sơn Ca
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Sơn Ca
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Đak Pơ
- Giá trúng thầu:                         289.000.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Hai trăm tám mươi chín triệu đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 50/QĐ-BQL ngày 26/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Xay-lap-(4).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Sơn Ca
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa nhà học, nâng cấp các hạng mục phụ Trường mẫu giáo Sơn Ca
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai
- Giá trúng thầu:                         9.000.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Chín triệu đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 51/QĐ-BQL ngày 26/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Giam-sat-(2).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã An Thành
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã An Thành
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH TVTK xây dựng An Gia Hưng
- Giá trúng thầu:                         277.800.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Hai trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 25/03/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Xay-lap-(5).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã An Thành
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã An Thành
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Yên
- Giá trúng thầu:                         8.800. 000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Tám triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 37/QĐ-BQL ngày 25/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Giam-sat-(3).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã Hà Tam
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã Hà Tam
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV TVTK và xây dựng Đại Sơn
- Giá trúng thầu:                         326.500.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 34/QĐ-BQL ngày 25/03/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-xay-lap-(6).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã Hà Tam
- Tên dự án:                               Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở xã Hà Tam
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai
- Giá trúng thầu:                         10.000.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Mười triệu đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày 25/3/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Giam-sat-(4).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Trường mẫu giáo Hoa Mai
- Tên dự án:                               Trường mẫu giáo Hoa Mai
- Tên gói thầu:                            Xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH thí nghiệm và xây dựng Thành Đô
- Giá trúng thầu:                         585.000.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Năm trăm năm mươi tám triệu đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 29/01/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Xay-lap-(7).pdf

* Kết quả lựa chọn nhà thầu Trường mẫu giáo Hoa Mai
- Tên dự án:                               Trường mẫu giáo Hoa Mai
- Tên gói thầu:                            Tư vấn giám sát xây dựng công trình
- Nhà thầu trúng thầu:                 Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai
- Giá trúng thầu:                         18.570.000 đồng
(Giá trị trúng thầu bằng chữ:       Mười tám triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng:                 Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công công trình
- Văn bản phê duyệt:                  Quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 29/01/2019
- Đính kèm Quyết định phê duyệt KQLCNT: QD-Giam-sat-(5).pdf
 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275