THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022” 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
   
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, công dân từ 18 tuổi trở lên trong và ngoài huyện.
    - Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký và công chức, viên chức cơ quan Phòng Nội vụ huyện không được tham gia dự thi.
Lưu ý: Mỗi người được tham gia thi tối đa không quá 10 lần/kỳ
II. NỘI DUNG THI
   
- Tìm hiểu Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Đak Pơ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện Đak Pơ; Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đak Pơ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
III. HÌNH THỨC THAM GIA THI:  thi trắc nghiệm
IV. THỜI GIAN DỰ THI: 
Bắt đầu Cuộc thi vào lúc 16h00, ngày 24 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào lúc 16h00, ngày 09 tháng 6 năm 2022
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, như sau:
- 01 giải Nhất:                                   1.000.000 đồng
- 02 giải Nhì , mỗi giải:                       800.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải:                         600.000 đồng
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:        300.000 đồng                
2. Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 02 giải cho 02 tập thể là đơn vị các xã, thị trấn có tỷ lệ người tham gia dự thi trên tổng dân số cao và có nhiều bài dự thi đạt giải.
- 01 giải Nhất tập thể:               1.200.000 đồng.
- 01 giải Nhì tập thể:                 800.000 đồng.

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275