Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông báo 1/TB-UBND

thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND xã, khóa IV; các NQ tại kỳ họp.

01/02/2023

01/02/2023

NGHỊ QUYẾT 01/NQ-UBBC

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YANG BẮC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

02/03/2021

02/03/2021

NGHỊ QUYẾT 01/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

22/02/2021

22/2/2021

THÔNG BÁO 09/TB-HĐND

Thông báo tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ Mười sáu, H ĐND huyện sau Kỳ họp thứ Mười lăm, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/12/2020

24/12/2020

THÔNG BÁO 107/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười Sáu, HĐND tỉnh khóa XI

23/12/2020

18/12/2020

Công văn 3515/BTC-QLCS

3515/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công

28/03/2018

28/3/2018

Công văn ​2850/BTC-QLCS

2850/BTC-QLCS Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

14/03/2018

14/3/2018

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị

31/12/2017

01/01/2018

Nghị định 152/2017/NĐ-CP

152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

27/12/2017

01/01/2018 

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn