CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử
 
 
Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ thư công vụ
Cơ quan
UBND Xã Yang Bắc yangbac.dakpo@gialai.gov.vn
Đảng ủy xã Yang Bắc duxyangbac.dakpo@gialai.gov.vn
Cán bộ
Phạm Thị Thúy Đảng ủy xã Bí thư thuypt.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Nim Đảng ủy xã Phó Bí thư thường trực nimd.dakpo@gialai.gov.vn
       
Võ Viết Nghiã UBND xã PBT-Chủ tịch UBND xã nghiavv.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Hvư UBND xã Phó Chủ tịch UBND xã hvud.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Quốc Cường HĐND xã Phó Chủ tịch  cuongnq.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Chuyên UBMTTQVN Chủ tịch chuyend.dakpo@gialai.gov.vn
Trương Minh Giới Hội nông dân Chủ tịch gioitm.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Thị Bler Hội LHPN Chủ tịch blerdt.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Văn Niên Đoàn TN xã Bí thư Đoàn niendv.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Văn Nec Hội cựu chiến binh Chủ tịch necdv.dakpo@gialai.gov.vn
Công Chức
Đinh Oay UBND xã Chỉ trưởng BCH QS xã oayd. dakpo@gialai.gov.vn
Cao Văn Mùi UBND xã Văn phòng - Thống kê muicv.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Mơ Như UBND xã Văn phòng - Thống kê nhudm.dakpo@gialai.gov.vn
Vũ Thị Hằng Nga UBND xã Địa chính - XD ngavth.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Vũ Thái UBND xã Địa chính - NN thainv.dakpo@gialai.gov.vn
Phạm Thị Tuyết Sương UBND xã Văn hóa - xã hội (VHTT) suongptt.dakpo@gialai.gov.vn
Trần Thị Mộng Hằng UBND xã Văn hóa - xã hội (LĐTBXH) hangttm.dakpo@gialai.gov.vn
Trịnh Thị Tuyết Băng UBND xã kế toán bangttt.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Văn Xô UBND xã Tư pháp - Hộ tịch xod.dakpo@gialai.gov.vn
Lê Hữu Hiền UBND xã Tư pháp - Hộ tịch hienlh.dakpo@gialai.gov.vn
Đinh Văn Nhoắc UBND xã Dân tộc – Tôn giáo nhoacd.dakpo@gialai.gov.vn
               
 

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn