Trang chủ > Thông tin tuyên truyền > CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Gia Lai: Thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030,...
Gia Lai: Thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
(GLO)- Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ, ngày 21-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1603/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

ĐAK PƠ BẢO TỒN, PHÁT HUY KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG
ĐAK PƠ BẢO TỒN, PHÁT HUY KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG
Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khuyến khích các làng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức truyền dạy kiến thức về cồng chiêng cho thế hệ trẻ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn xướng cồng chiêng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Buôn làng vang tiếng cồng chiêng


TRAO PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ CHO PHỤ NỮ NGHÈO
TRAO PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ CHO PHỤ NỮ NGHÈO
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ và Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức trao phương tiện sinh kế cho 5 hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn. 

ĐAK PƠ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI
ĐAK PƠ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI
Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng và thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

 

GỘP CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-¬2025
GỘP CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-¬2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 730/UBND-KTTH gửi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo việc điều chỉnh gộp các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 742/UBND-KTTH về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2021 từ Quỹ Phát triển đất tỉnh.Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn