Trang chủ > Dự án, hạng mục đầu tư
Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT kẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/QĐ -UBND NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2021 CỦA UBND XÃ YANG BẮC V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOACH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN LÀNG JUN

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT kẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND xã Yang Bắc v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn làng Jro Dơng

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn