Báo cáo ATTP năm 2020

Ngày đăng bài: 07/12/2020
Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 07/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2020
Xem và tải văn bản tại đây


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn