Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Báo cáo kinh tế xã hội năm
Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội quý IV năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội quý III
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 28/9/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm

Default news teaser image
Báo cáo tình hình KT - XH quý II năm 2022
Báo cáo số 24/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc ngày 16/5/2022 v/v tình hình công tác 06 tháng đầu năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội quý I
Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

Default news teaser image
báo cáo kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2021
Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 7/9/2021 của UBND xã Yang Bắc về Tình hình thc hin công tác 09 tháng đu năm và nhim v công tác 03 tháng cui năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 25/5/2021 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc tổng kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo kinh tế xã hội năm 2020
Báo cáo kinh tế xã hội năm 2020
Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 15/12/2020 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn