Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Về đất đai, dân số, lao động hàng quý
Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý III năm 2022
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 28/9/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý II năm 2022
Báo cáo số 24/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc ngày 16/5/2022 v/v tình hình công tác 06 tháng đầu năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quí II năm 2022
Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 16/5/2022 của UBND xã Yang Bắc vềđất đai, dân số, lao động quí II năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý I năm 2022
Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 10/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quí III năm 2021
Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 7/9/2021 của UBND xã Yang Bắc về Tình hình thc hin công tác 09 tháng đu năm và nhim v công tác 03 tháng cui năm 2021
 

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quí I năm 2021
Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 25/5/2021 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc tổng kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quí I năm 2021
Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 09/3/2021 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn