Trang chủ > Chỉ đạo, điều hành > Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo
Default news teaser image
Thực hiện Kết luận số 90/TB-VP ngày 02/6/2021 của Phó Chủ tịch UBND TỈNH Gia Lai
Công văn số 901/UBND-VP ngày 03/6/2021 của UBND huyện Đak Pơ v/v Thực hiện Kết luận số 90/TB-VP ngày 02/6/2021 của Phó Chủ tịch UBND TỈNH Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo kết luận của TT HĐND huyện
Thông báo số 31 ngày 27/5/2021 của TT HĐND huyện Đak Pơ v/v dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp Nhất- HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021 02026Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn