Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 09/TB-HĐND

Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 20/7/2022 về kết quả Kỳ họp thứ Tư HĐND xã Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về thành lập Tổ giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid19 năm 2020

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2023

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 35/NQ-HDND

Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022, phương án sử dụng kết dư ngân sách xã năm 2021

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách xã

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách xã

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách xã

18/07/2022

18/7/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Tân An về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

07/01/2022

07/01/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: